Księgowość małych firm będzie uproszczona

Księgowość przeznaczone dla małych firm biorąc pod uwagę przyjęcie nowelizacji ustawy o rachunkowości uchwalonej Sejm. Określa ona, że firmy lub organizacje pozarządowe mające wpływy na kwotę mniejszą niż 100 tysięcy złotych mogą skorzystać z uproszczeń prowadząc rachunkowość. Poprawka ta dotyczy również opracowywania ograniczonych sprawozdań finansowych przez małe firmy. Mówi się również na temat zlikwidowania obowiązku publikowania raportów dotyczących finansów w Monitorze Spółdzielczym.

 

Sejm wyraził się większością głosów za poprawkami dotyczącymi nowelizacji ustawy mającej uprosić księgowość w małych firmach. Dokładniej mówiąc jest to rozporządzenie, które aktualizuje ustawę o rachunkowości i ma dostosować ją do polskich przepisów związanych regulacjami UE oraz w celu ułatwienia księgowości. Dotyczy się to małych firm, a także organizacji pozarządowych posiadających przychody poniżej 100 tys. złotych w okresie 12 miesięcy oraz mogących skorzystać z ułatwień w zakresie rachunkowości.

 

Sprawozdania finansowe dotyczą także nowelizacji 30 poprawek, które stanowią niewielkie znaczenie. Jedna z nich mówi o danych, które nie mają obowiązku zawarcia ich w sprawozdaniach małych firm. Oprócz tego mała jednostka nie ma konieczności wyjawiania w swojej działalności wyznaczników niefinansowych czy informacji z zakresu środowiska naturalnego bądź zatrudnienia oraz określać je w raportach.

 

Oprócz tego ustawa określa podlegające jej organizacje pozarządowe mogące generować przychody z nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, sprzedaży towarów i usług, najmu czy dzierżawy majątku, odsetek z kont bankowych lub w SKOK-ach, lokat terminowych czy innych opcji oszczędzania.

 

Następna kwestia to skrócone sprawozdania finansowe. Będą one zawierały jedynie prosty bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje z ograniczoną ilością danych. Ponadto zwolnione zostaną ze sprawozdań firmy pod warunkiem, że niektóre informacje objęte dotychczasowym zakresem zostaną przez małe jednostki udostępnione w formie informacji dodatkowej. Oprócz tego małe firmy mają zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

 

Inna część ustawy mówi o zniesieniu obowiązku publikacji sprawozdań w Monitorze Spółdzielczym, jednak trzeba będzie je składać z innymi wymaganiami wnioskami w KRS. Istnieje mowa o uproszczeniach w ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

 

Ostatnia informacja dotyczy małych firm, które mogą być spółkami akcyjnymi, spółkami z o.o. i osobowymi tworzonymi przez spółki komandytowo-akcyjne oraz te ostatnie spółki. Wszystkie z nich muszą, co najmniej spełnić 2 z 3 warunków. Suma bilansów z całego roku obrotowego lub poprzedzającego nowy rok nie może przewyższyć 4 mln euro, czyli około 17 mln złotych. Jeśli chodzi o przychody netto ze sprzedaży towarów bądź produktów nie mogą przeważyć 8 mln euro, czyli 34 mln polskich złotych. Inną kwestią jest maksymalne zatrudnienie 50 osób.

 

Ostatnie zagadnienie dotyczy uproszczeń, z których będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub dotyczące ich określone spółki. Wszystkie rodzaje sprecyzowane są w art. 2 ust. 2 dotyczącym ustawy o rachunkowości. Bilans mówi, że z nowych zasad może skorzystać ponad 40 tys. jednostek oraz zredukować nawet koszty do 61 mln złotych. Jest to więc suma dość duża.